Hoàng Huy (HHS): Kế hoạch lãi sau thuế 200 tỷ đồng năm 2021, thông qua quyết định chuyển sàn tạm thời sang HNX

Hoàng Huy đặt kế hoạch lãi sau thuế 200 tỷ đồng năm 2021, lên 350 tỷ đồng năm 2022 và thành 450 tỷ đồng năm 2023.